مجله نوجوان

مطالبی برای گروه جوان و نوجوان

مجله نوجوان

مطالبی برای گروه جوان و نوجوان

طبقه بندی موضوعی

مواردی از مهم ترین و اصلی ترین زمینه های این رشته، عبارتند از: توقعات، سلیقه ها و نیازهای مصرف کننده (مشتریان). به کمک این علم، می توان از طریق شناسایی رفتار مصرف کننده، عوامل موثر در برگزیدن مارک کالارا مورد بررسی قرار داد و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر تصمیم گیری مصرف کننده را مورد تحلیل کرد.شما باید به عنوان الگوی یک سازمان واژه نه را از دایره لغات خود خارج نمایید تا شرکتتان به یک شرکت بله گو تبدیل شود و مشوق کارمندانتان باشید تا بله گفتن را به یک عادت سازمانی تبدیل کنید. یکی از شرکت های تولیدی تایر در امریکا اعلام کرده است که کارمندانش در روز 6000 پاسخ مثبت به مشتریان می دهند. وقتی از کارمندان این شرکت حتی تعمیر مجانی تایرها تقاضا می شود آنها چه تایر تولیدی شرکت باشد و چه نباشد پاسخ مثبت می دهند.
با به کارگیری صحیح روش های مطالعه درمورد رفتار مصرف کننده و پیش بینی رفتارهای مرتبط با خرید، می توان به ساخت و ارائه بهتر کالاپرداخت که در نهایت، منجر به افزایش فروش و رضایت مشتری می شود. آشنایی با رفتار مصرف کننده در شیوه کیفیت و کمیت کار سازمان تاثیر می گذارد.
تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است.
امروزه ، تحقیقات بازار نشان داده است به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند.

روش شناسی تحقیقات بازار
تعیین معیارهای تأثیرگذار بازاریابی بر اساس نظر خبرگان، مطالعات کتابخانهای و روشهای کیفی صورت میگیرد و جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه بین خبرگان بهصورت کمّی خواهدبود. تحقیقات با توجه به استفاده از نظریهها، اصول و قوانینی که در تحقیقات بنیادی تدوین شدهاند. بکارگیری و کاربرد آنها برای حل مسائل اجرایی و واقعی و تأکید بر شناخت موثرترین فعالیت، براساس طبقهبندی برمبنای هدف، در زمره تحقیقات کاربردیمیباشد. به طور کلی؛ در ابتدا، اطلاعات تحقیقات بازار از طریق تحقیقات کتابخانه ای (مثلاً اینترنت و اطلاعات موجود در شرکت ها) و تحقیقات کیفی (مثلاً مصاحبه عمیق) گردآوری میشود و برای دریافت اطلاعات صحیح، دقیق و تصمیم ساز از تحقیقات کمی (مثلاً پرسشنامه ای) بهره خواهیم برد.
خروجیها و نتایج تحقیقات بازاریابی
ایجاد بهرهوری قابل ملاحظه در هزینههای جاری سازمان
تمرکز ذینفعان بر روی اصول تأثیرگذار بر درآمدها
شناسایی درست زنجیره ارزش (تأمین و عرضه) به منظور بهینهسازی زنجیره ارزش
ارائه کمپین تبلیغاتی هدفمند و با هزینه مناسب
صرفجویی در هزینههای ترفیعی
انجام فعالیتهای منسجم، یکپارچه و کارامد جهت افزایش درآمد
شناسایی نقاط فرصت و تهدید بازار و بهرهبرداری از آنها (بازارهای بالفعل و بالقوه)
شناسایی تبلیغات اثربخش و کارا جهت فروش و برندسازی در صنعت و بازار هدف
گزارش وضعیت حضور در بازار
شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت و بهرهبرداری از آنها (شناسایی گرههای درون سازمانی)
شناسایی انتظارات مشتریان و بازار از شرکت
دستیابی به اهداف واقعگرایانه در برنامهریزی سهم بازار
شناسایی درست اجزاء و عناصر بازاریابی در صنعت مربوطه
شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه بازاریابی و فروش در داخل شرکت و شبکه نمایندگیها و فروشندگان

نکات کلیدی رفتار مصرف کننده:

 1. رفتار مصرف کننده تحت تاثیر مکانیزم های انگیزشی است: به بیانی دیگر، رفتار مصرف کننده عموما همراستای رسیدن به هدفی خاص است.
 2. رفتار مصرف کننده شامل فعالیت های زیاد است: ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، تمرکز بر فعالیت هاست. همچنین، باید بین فعالیت های عمدی و تصادفی آنها تمایز قائل شد. برخی فعالیت ها نظیر صحبت با مشتری و تصمیم خرید، از گروه رفتارهای عمدی هستند. در مقابل، مواقعی پیش می آید که فردی که برای خرید کالایی خاص وارد فروشگاه شده است، چیزی دیگر را (که قصد خرید آن را نداشته) خریداری می کند.
 3. رفتار مصرف کننده، در تحقیقات بازار یک فرآیند است: مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا، بر فرآیندی بودن رفتار مصرف دلالت دارند. به طور کلی، فرآیند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط با فعالیت های قبل، ضمن و بعد از خرید را در برمی گیرد.رفتار مصرف کننده از نظر زمانی و پیچیدگی، متفاوت است: منظور از پیچیدگی، تعداد فعالیت ها و سختی یک تصمیم گیری است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی، با هم ارتباط مستقیم دارند. یعنی با ثابت درنظر گرفتن بقیه عوامل، هرچه اخذ تصمیمی پیچیده تر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد.
 4. رفتار مصرف کنندگان شامل نقش های مختلف است: حداقل 3 نقش عمده در فرآیند رفتار مصرف کننده وجود دارد که عبارتند از: * تاثیرگذار* خریدار* استفاده کننده
 5. رفتار مصرف کننده، تحت تاثیر عوامل خارجی است: رفتار مصرف کننده تا حدزیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروه های مرجع، خانواده و… تاثیر می گیرد.
 6. رفتار مصرف افراد مختلف، با هم متفاوت است: افراد مختلف، به دلیل تفاوت های فردی، رفتارهای مصرف مختلفی بروز می دهند. به همین دلیل است که بازاریابان، اقدام به تقسیم بازار می کنند.


راهکارهایی برای جلب مشتری
 1. موفقیت های خود را به عموم مردم بشناسانید. برای این کار، استفاده از نشریات تجاری، آگهی های تبلیغاتی، نمایش عکس هایی از مشتریان جدید، ارائه محصولاتی از شرکت و آگهی های اینترنتی، کارساز هستند.
 2. محصولات خود را از طریق فهرست های تلفن، کارت ها و پوسترهای تبلیغاتی، تقویم ها، دفترچه های یادداشت، سوئیچ ها، خودکارها و… ارائه دهید
 3. بروشورهای خود را منزل به منزل ارائه دهید. این کار را می توانید با ارائه آگهی های کوچک انجام دهید
 4. فهرستی از افراد و موسسه هایی که فکر می کنید احتمالامشتری شما خواهند شد، تهیه کرده و با آنها مکاتبه کنید
 5. برای هر فروشی بدون تقاضای مشتری، بهایی کم کنید (پیشگیری از چانه زنی).
 6. در حمل کالابه مشتریان خود کمک کنید
 7. کالاو خدمات خود را با ذکر قیمت دقیق، عرضه کنید
 8. با هر فروشی، هدیه ای به عنوان نمونه کالا(اشانتیون) به مشتری بدهید.
 9. خطوط کامپیوتر خود را برای مبادله اطلاعات و خرید و فروش، تقویت کنید
 10. برای جذب مشتری، از افرادی استفاده کنید که مردم را دوست داشته باشند. برای رسیدن به چنین بینشی، طرز کار کارکنان را با مشتریان خود، به دقت موردتوجه قرار دهید.

نتایج تحلیل معادلات ساختاری بیانگر تاثیر عناصر قیمت و محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند است. دو عنصر توزیع و فعالیت های ترویجی نیز از عوامل اثرگذار بر آگاهی/تداعی ذهنی از برند هستند.مهمترین عامل ظهور تبلیغات خلاق و اثرگذار در قرن حاضر، برقراری ارتباطی صحیح با مخاطب می باشد. در گرو برقراری چنین ارتباطی است که پیام مستتر در تبلیغ همان گونه که منبع ارسال مایل است، دریافت و رمزگشایی می شود. به عبارتی تعیین پذیری در ارتباط به اوج خود می رسد و مخاطبان هدف تفسیری یکسان از پیام مطابق با خواست صاحب کالا یا خدمت را خواهند داشت.عرضه چنین اثر تبلیغی نیازمند تحقیقات بازار دانش و درک درست و کامل خالق آن نسبت به مخاطبان هدف می باشد بدین ترتیب با در نظر داشتن فاکتورهای مطلوب و مورد پسند دست به عمل زده و رویاها و آرزوهای بزرگ مردم را دست یافتنی و نزدیک نشان می دهد و همان طور که یک ضرب المثل قدیمی در تبلیغات می گوید : صدای کباب کردن استیک را بفروش نه خود آن را لذت استفاده از کالا یا خدمت را برای آنها به تصویر می کشد.همانند سایر مکانیزم های ارتباطی، در تبلیغات نیز، توجه به تطابق دقیق عناصر پیام، روش های انتقال و انتظارات و توانایی ادراک مخاطب از اصول اساسی به شمار می آید. همان گونه که متأثر ساختن یک کودک 5 ساله توسط کلمات با ارائه سخنرانی در جمع افراد تحصیلکرده بسیار متفاوت است، نحوه برقراری ارتباط با مخاطبان هدف بانک ها در انتهای شب و مادران جوانی که هدف تبلیغات غذای کودک در ابتدای صبح می باشند، کاملاً متمایز است. بی توجهی به این مسئله در ساخت تبلیغات می تواند منجر به فاجعه ای عظیم گردد. هنگام برقراری یک ارتباط چهره به چهره از حالات صورت، بدن، سوالات و عکس العمل های فرد مقابل می توان دریافت که وی چه میزان از اطلاعات مذکور را درک کرده است یا اصلاً به آن چیزی که خواسته واقعی اش بوده است، دست یافته ایم یا خیر؟ در این حالت می توان در عناصر مورد استفاده یا روش انتقال تغییرات و حذف و اضافاتی اعمال کرد تا به نتیجه مطلوب دست یافت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۲۱
فرزاد هاتفی